LAZCA SARKI SÖZLERİ 2

Aşağa gitmek

LAZCA SARKI SÖZLERİ 2

Mesaj tarafından bariscan Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 11:17 am

OSTERU

Jur kvaş oşkendas vore, do vibğer vimkva vimkva
Aşkva va mevuxonu, bgurure m3ika m3ika

E ça man do e ça man, uça bozo momçaman
Var ep’ç’opa ptkvi yado

E sica ak’uş ibiri, cebes kodoluz’in ntxiri
Şeyt’ani mi3’vay nuxiri

E sica oşmeşi nçala, noğamisa koren avla
Kamioni haya ela

E sica dido nikaçu, noğamisa kelikaçu
Oda k’ele amukaçu

Mandre kubazkey direği, aşçi du3’opxu bureği
Pşk’omaten e mubareği
NANİ NANİ OY
Ela komoxti ela, e na va mogalasen
Gogala gogala do, şkimda na cegalasen

K’iri mamuli k’iri, k’iram do moy va tanum
P’uli kormepe şk’ala, k’aoba cegotanum

K'OÇARİ

K’ulani çiçku çiçku, muç’o luquşi morçi
K’ap’ulas mogik’ida, monk’a rt’a varna çorçi

Jur k’at’işi gomalu, skani şeni mep’t’k’oçi
Dido xelebas vore, kudi n3aşa yep’t’k’oçi

O nenni k’oçari, kodopskidi beçari
Bozo si ek’ç’opa-i, o nenni k’oçari

Skanda razi var t’aşa, nana baba mep’t’k’oçi
E nazoba skaniten, ma nosis mejamt’k’oçi

Çkvapes nusimini do, ma muşeni memt’k’oçi
Si na coxo gegodu, namu ren ya nam k’oçi

E ASİYE

E Asiye coxo skani k’urbani
Si mu dologocans mçxuriş tik’ani
Berobaşen doni na vort’i skani
Si domç’vi do domxali gyuli çkimi

A3’işk’ule govulur daği daği
Dido miğun guris derdi meraği
Ok’omdğulat si şekeri ma yaği
Si domç’vi do domxali gyuli çkimi

Ağne odas perde kogevok’idi
İzmoceten qalis dologak’idi
Gop’k’u3xişi mgarinis yevuk’idi
Si domç’vi do domxali gyuli çkimi

Bazi bazi gelavit’i noğaşa
Vixosart’i baba skaniş t’k’obaşa
Gyuli çkimi si var ida başkaşa
Çkimi re do giçkit’as gyuli çkimi

HEYAYMOLİ

Heyaymoli, heya yamo, yamo hemo, heyamo

Ar-jur nena doptkvat xolo, gyuli xalaği skani
Mep’t’k’oçare nana baba, skani viqvare skani

Oqviluşi domaqu yar, e cazi nana skani
Ment’ru3as do geilas yar, e biç’i kyoi skani

İrişi guri diqu yar, var iqu guri skani
Met’k’oçi do komoxti yar, p’at’i inadi skani

AM SERİ TUTA VA REN
Am seri tuta va ren, tani muru3xi tani
Çxomi dido p’ç’opina, ç’anda miğun ç’umani

Rak’anis kayuxtimun, tuta Maraşinaşi
Nosis vulur movulur, yari gomaşinaşi

Dağis dumani yulun, acap k’aravi ren-i?
Bozope na gulunan, andğa bayrami ren-i?

3'ULU BOZO
3’ulu bozo soni re?, dido heyar dido qoroponi re
Tolepeşen içkinen, irişen yar irişen noseri re

Si mele do ma mole, sole heyar sole vida ma sole?
3’k’ariş k’uk’uma ezdi, moxti heyar komoxti ğali k’ele

Elabaru k’alaşi, yari heyar yari dililu Paşi
Nosis vulur movulur, yari heyar yari gomaşinaşi

LUŞİ BİRAPA

İşt’ağiti var miğun do, ham carepe mu p’aten
Ç’uk’alite ko3’obun do, lu pşk’omaten pşk’omaten

Moy va nugzam ç’uk’ali do, va xarxalams ç’axala
Gogoç’ondu e bula do, p’ip’eri do p’at’ila

Hayde yari golaşa, rak’aniş k’ap’ulaşa
Mutxanepe gi3’vare hoy, baba skaniş t’k’obaşa

Livadi muşis cant’u hoy, kuçxes fot’a etferi
A kfa kovot’oçi hoy, emk’utu muç’o msk’veri

Dop’3’ili urzenepe do, kocevobği tavas o
Zera do Emines var do, toli miğun Hevas oHEYANA

Xolo komoxtu yazi heyana, bozopeşi marazi
Si ek’o mot megomskun heyana, tis na gogotun k’azi

Musafiri emzdip-i heyana, moptana bazi bazi
Moxti mendagiqona, ek’o mot ikip nazi

Qalis na dologobun heyana, beşluği va ren ğazi
E ğurp’icis mik qvasen heyana, ç’umaneri namazi

XOPURİ XELESA


Xelesa do yalesa, ağani oxoriş nisa
Jur tuteri noğamisa, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

Xelesa do yalesa, ar domi3'vat’i misa
İqvare-i çkini nisa, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

Çkini zenepes noderi, tutastesti iqven seri
Bozo kogostu kemeri, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

Sin man guri domit'axi, so iğare çkim gyunaxi
Goginçxvasen çkimi axi, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

E mskva bozo toli moni, ek’o mot re qoroponi
Sin noğame va ginoni, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

Gitanun uça tolepe, va kşuns çkimi k'aobape
Si aşo ç'vaginon didope, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!

Heyaymoli tira tira, k’ulanepe dginan sira
Kimi bozo kimi şira, xelesa yalesa
Heyaymoli yassa yissa hoy!
DOMİVAMİS


Domivamis, emtumanis keşapti
Xut oput’e lazut’i şeni gopti
Var maz’iruşi xolo upşu kogepti
Var içoden narği onç’elu çkimi

K’amik’amis jur tolepe dudgitas
Çili muşi çkimi steri duskidas
Mşkironite ut’ak’ate doskidas
Var içoden narği onç’elu çkimi

Gyari ç’k’omuş mç’k’idi var domiskidu
Ar luk’maşa toli kodomiskidu
Jur luk’maşa parati va domiskidu
Var içoden narği onç’elu çkimi

POT'P'ORİMoxtu kocalaxedu 3anaşk’ala m3orida
Nisalepe da şkimi bozope tisya vida
Anderi na naşkvare axir oxori skani
Mo var gokomocaman komoxtu ora skani

E dumani dumani nay ulur mani mani
Nana do baba skani nuk’u ok’oduman-i
Pulera kodolodu toliti var iz’iren
Bozo şuri do guri izmocepes maz’iren

LAZONAŞİ BEREPE


Germa steri mzuğape, ma mok’obilare
Feluk’aşi doloxe, ma golobincirare
Derhule denderhule

Koget’ağanat kapça, keleboç’k’omat şuka
Yali yali bidat do, komebanç’at Vi3’eşa
Derhule denderhule

Var maç’andinen t’ulumi, cumadik mibecğasen
Ar xoroni dixoroni, o na gogağarare
Derhule denderhule

Xoçk’ak’ali do mç’ima, tişi dudis gemolams
Lazonaşi berepe, dunyas ar teği renan
Derhule denderhule
GOLOBİLAT BİGZALAT


K’anapetis purkepe, oy oy obiç’vi
Naşkvit na idanenpe, hayde bigzalat hayde
Kogoyimskvanudoren, oy oy obiç’vi
Lazonaşi bozope, hayde bigzalat hayde

Hayde bigzalat hayde, va ren mitişen fayde
Hayde bigzalat hayde, golobilat bigzalat

Vi3’e çkunis gobulur, oy oy obiç’vi
Micoxona mebulur, hayde bigzalat hayde
Oropaten dopxombi, oy oy obiç’vi
Mibaraba mepskurur, hayde bigzalat hayde

Hayde bigzalat hayde, va ren mitişen fayde
Hayde bigzalat hayde, golobilat bigzalat

Stvilaz kogeyilen-i, oy oy obiç’vi
Ma kogogaşinen-i, hayde bigzalat hayde
M3’k’upis kogoyilen-i, oy oy obiç’vi
Ham çiles ninç’inen-i, hayde bigzalat hayde

Hayde bigzalat hayde, va ren mitişen fayde
Hayde bigzalat hayde, golobilat bigzalat
NANA ÇKİMİ MUÇ'ORE Sİ

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Vitojur kanyiz t’işa, komekçes si ar k’oçişa
Toli daha var gon3’k’işa oy oy

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Livadepe dobergi-i, ntxiyonape dokfini-i
Çayluğepe dontxori-i oy oy

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Kotumepe doyani-i, pelikiti domcvini-i
Pucepeti donkeli-i oy oy

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Karmat’ezti kogudvi-i, p’ek’meziti dogubi-i
Ayraniti donçaxi-i oy oy

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Berepeti doçili-i, doçili dokomoci-i
Motalepe kelordi-i oy oy

Nana çkimi muç’ore si, kogiğun-i menceli xol
Otku do onkaruten, var içoden xenape
Lazonaşi nanape oy oy
K'OÇİ STERİ KORT'ARE

Nak’o nena giçkin, hek’o k’oçi re si
Nana nena var giçkin na, çkar k’oçi va re si
Haşote muyaseren, k’oçepe xali çkuni
Lazuri gogoç’ondu, oncğorez meyile-i

Var megomskun e skiri, ti ğeğeri goxtima
Mo dgoyiç’k’ondinam, siti k’oçi na ore
Handğa varna ya ç’ume, ç’umanişe va rt’are
Skider ğureri t’aşa, k’oçi steri kort’are

Çkimi oraz berepe, bozo edo biç’epe
Lazur nena doboxvamt, çkuni çkuni xepete
Gaşkurinen mutxaşen, mi noreti var gatkfen
Boyne t’obineri, koninç’en-i ham şuri
K'OÇİNOBA

Beyari moxtayiz muşen ntxoruman
Goşiğaman tasi kayi nani doduman
Fayde renki hem zameki nzoruman
Hemuşeni k’oçinoba goruman

Livadepez 3’k’ari muşen meçaman
Mjora şeni purkiz mzika muzkaman
Fayde renki hem zameki nzoruman
Hemuşeni k’oçinoba goruman

Onkoruten mkferi muşen nkoruman
Geşoluman mçxviner gestaz geduman
Fayde renki hem zameki nzoruman
Hemuşeni k’oçinoba goruman

Nena : Musa Karaalioğlu


ŞURİMŞİNE

Kyoyis bort’i noğaşe nit’işk’ule
Tamo tamo gelit’i ondğerşk’ule
Skani derdite guri omaç’u
Mot memt’k’omer, axi vaxi e şurimşine

Aşo çkimi gençluği bedi goç’veri
Aşkva dubağu aşkva moxti memiyuci
Ma hak bibgar si P’olis elaxeri
Var mot mi3’ume, ho mi3’vi oropa çkimi

Dunya divu çkimi şeni axi zindani
Gzapes bi3’k’er jur toli mot’axeri
Var gamulun guris oropa skani
Mot memt’k’omer, memiyuci sevgyuli çkimiİGZALİ NA

İgzali na igzali, var iu molva skani
Mefta mogionat’i, var viçinam gza skani

Naminepes celabi, mç’itoni porça skani
Hayde vigzalat hayde, si şkimi do ma skani

E k’aiği k’aiği, sevda şkimi nay iği
Mendiği na mendiği, haşo mo var momiği

SO ORE

Ham seri izmoces daği kobz’iri
Mendili cemilu mişkun si z’iri
Gobili gobili ma si va gz’iri
So ore so ore va moxtare-i

So ore so ore va moxtare-i
Go3’omant’er do 3aşa extare-i

Hayde gyuli hayde dağiş dişkaşa
Ma p’k’vata do si gamiği gzaşa
Burği p’avrite pşvat ela 3’arişa
So ore so ore va moxtare-i


LAZONA

Rak’ani gamotanay, dotanurişi mcora
Komoxtu-i xolo, dulyaşi ora

Mobiselat do bidat, dalepe cumalepe
Nandidi o3’edasen, 3’ulu berepe
Şkunti kogobilat’u Lazonape

Ok’ok’ates do mulvan, Lazepeşi berepe
Muç’o ek’ebişkvaten, ham do melepeZENİS VORT'İ


Zenis vort’i Tunaşa nit’işk’ule
Yano yano gelit’i ondğeşk’ule
Mamgarinu oxorşa meptişk’ule
Mo memt’k’omer na şuri mişinare

Mutxa diqu suzgişi m3xuli skani
Va p’ç’k’omi do dop’i xat’iri skani
Mot var moxti megot’roxas xe skani
Mo memt’k’omer na şuri mişinare

Txiris mebli saği xe met’axeri
Ma ak vimgar si Tunas elaxer-i
Gzapes vi3’k’er tolepe mot’axeri
Mo memt’k’omer na şuri mişinare

Kart’ali miç’ari mati meptare
Mat’rozi gaqva do armas yeptare
Mati skani k’ala Tunas goptare
Ordo moxti na şuri mişinare

MELENK'ALE


Melenk’ale tik’ani
Mele mole onk’ani
Ek’o na megamskvanu
Met’aksi got’k’va skani

Melenk’ale rak’ani
Di3xir dobdvare k’ani
Na mogobun k’alati
Ekol akol onk’ani

Melenk’ale tik’ani
M3’k’oşi t’ot’i onk’ani
Meptar mogiqonare
Va gz’ir oxori skani[/b]

bariscan
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 48
Kayıt tarihi : 19/05/08

Kullanıcı profilini gör http://pulya.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz